Dates

  • L’inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021.
  • Enviar candidatures: qui estigui interessat o interessada en presentar la seva candidatura, cal que faci arribar un email abans del dia 11 de novembre de 2021 a l’adreça de correu a8001911@xtec.cat, tot indicant el nom i cognoms, telèfon mòbil, DNI i targeta sanitària i adjuntar el document de candidatura degudament complimentat.
  • Votacions: el 24 de novembre de 2021, en el cas que hi hagi més de 2 candidats/es

Membres de famílies que es renoven: 2 membres que hi participaran durant 4 anys (que constitueixen la meitat dels representants de les famílies que hi ha al centre, a part del representant de l’AMPA)

Qui podem ser candidats/es? Nosaltres, els pares, mares i els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral. Totes aquestes persones poden ser candidates. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una Associació de Pares i Mares d’Alumnat o d’una relació de pares i mares. 

Calen com a mínim 2 candidatures per tal de cobrir les places vacants, preferiblement alguna candidatura més per tenir algú de reserva. Si no es presentés ningú, les 2 places es quedarien desertes i es perdrien 2 representants al consell.

Quants candidats/es es poden votar? Es poden votar com a màxim 2 candidats per persona.

Informació sobre Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en la presa de decisions del centre, on hi ha representats: director o directora, professorat, alumnes, famílies, AMPA, personal d’administració i serveis, etc.

Per a què serveix el consell escolar?

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 

Quan es reuneix el consell escolar?

El consell escolar del centre es reuneix una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita, al menys, un terç de les seves persones membres. A més, s’ha d’organitzar una reunió a principi de curs i una altra en finalitzar.

Més informació

Participa en el Consell Escolar!
Translate »