Objectius de la comissió:

 • Afavorir i millorar la comunicació (pares, AMPA, escola) aconseguint que la informació arribi a tothom.
 • Aconseguir un contacte més directe de la Junta de l’AMPA en tots els nivells escolars per captar les inquietuds de les famílies.
 • Augmentar el nivell de participació dels pares i mares a l’escola.
 • Aconseguir la millor educació per als nostres fills i filles.
 • Incrementar el nombre de socis de l’AMPA.

Conceptes principals que la defineixen:

És la Comissió que compta amb més col·laboradors i cal aprofitar el fet que puguin participar i implicar-se en més projectes que s’impulsen des de l’AMPA, creant més subcomissions que treballin diferents projectes relacionats amb famílies.

La figura de delegat es caracteritza per ser una mare /pare, escollit entre les famílies d’una classe que representa l’aula on està el seu fill/a, en coordinació amb l’AMPA, el tutor/a i l’equip directiu del centre.

El delegat fa d’enllaç entre els pares, la Junta de l’AMPA i l’escola.

Les seves funcions són:

 • Fer d’intermediari entre els pares, la Junta de l’AMPA i el tutor de la classe.
 • Motivar, animar i dinamitzar als pares de la seva classe.
 • Crear consciència de grup classe.
 • Escoltar i recollir les inquietuds, demandes, suggeriments i interessos dels pares de la seva classe.
 • Difondre i fomentar les activitats de l’AMPA.
 • Afavorir la Integració de les Famílies nouvingudes a l’escola.

En concret en la relació amb la Junta de l’AMPA:

 • Representa a l’AMPA en les reunions d’inici de curs.
 • Transmet el sentir dels pares de la classe.
 • Fomenta la participació activa dels pares a la Junta i a les comissions.
 • Assisteix a les reunions de la Junta si cal.
 • Comissió pares delegats.

Pel que fa a la relació amb l´escola:

 • Manté contacte directe amb el tutor de la seva classe.
 • Ajuda a transmetre la informació de l’escola als pares, intentant que arribi a tots.
 • Transmet el sentir dels pares de la classe al seu tutor.
 • Ajuda a mediar en les situacions que afectin a tot el col·lectiu de la classe/escola/AMPA.

Les condicions o característiques que ha de reunir una persona per poder ser delegat o delegada són:

 • Ser soci de l’AMPA.
 • Proximitat a les famílies, amb actitud d’escolta i obert al diàleg.
 • Implicació i dedicació a l’AMPA i a l’escola.
 • Ser positiu i aportar idees.
 • Respectar la confidencialitat i protecció de dades.

Més informació: Orientacions sobre pares i mares delegats de classe (pdf)

Hi vols participar??

Parla amb nosaltres: delegats@ampallorers.com

Translate »