Objectius de la comissió:

 • Afavorir i millorar la comunicació (famílies, AFA, escola) aconseguint que la informació arribi a tothom.
 • Aconseguir un contacte més directe de la Junta de l’AFA en tots els nivells escolars per captar les inquietuds de les famílies.
 • Augmentar el nivell de participació de les famílies a l’escola.
 • Aconseguir la millor educació per als nostres fills i filles.
 • Incrementar el nombre de socis de l’AFA.

Conceptes principals que la defineixen:

És la Comissió que compta amb més col·laboradors i col·laboradores i cal aprofitar el fet que puguin participar i implicar-se en més projectes que s’impulsen des de l’AFA, creant més subcomissions que treballin diferents projectes relacionats amb famílies.

La figura de delegat/da  es caracteritza per ser una mare/pare/tutor/tutora legal, escollit entre les famílies d’una classe que representa l’aula on està el seu fill/a, en coordinació amb l’AFA, el tutor/a i l’equip directiu del centre.

El delegat fa d’enllaç entre les famílies, la Junta de l’AFA i l’escola.

Les seves funcions són:

 • Fer d’intermediari entre les famílies, la Junta de l’AFA i el/la tutor/a de la classe.
 • Motivar, animar i dinamitzar les famílies de la seva classe.
 • Crear consciència de grup classe.
 • Escoltar i recollir les inquietuds, demandes, suggeriments i interessos de les famílies de la seva classe.
 • Difondre i fomentar les activitats de l’AFA.
 • Afavorir la Integració de les famílies nouvingudes a l’escola.

En concret en la relació amb la Junta de l’AFA:

 • Representa a l’AFA en les reunions d’inici de curs.
 • Transmet el sentir de les famílies de la classe.
 • Fomenta la participació activa de les famílies a la Junta i a les comissions.
 • Assisteix a les reunions de la Junta si cal.
 • Comissió delegats/des.

Pel que fa a la relació amb l´escola:

 • Manté contacte directe amb el/la tutor/a de la seva classe.
 • Ajuda a transmetre la informació de l’escola a les famílies, intentant que arribi a tothom.
 • Transmet el sentir de les famílies de la classe al seu tutor.
 • Ajuda a mediar en les situacions que afectin a tot el col·lectiu de la classe/escola/AMPA.

Les condicions o característiques que ha de reunir una persona per poder ser delegat o delegada són:

 • Ser soci/a de l’AFA.
 • Proximitat a les famílies, amb actitud d’escolta i obert al diàleg.
 • Implicació i dedicació a l’AFA i a l’escola.
 • Ser positiu i aportar idees.
 • Respectar la confidencialitat i protecció de dades.
Reunio-delegades-23_09_2022

Més informació: Orientacions sobre pares i mares delegats de classe (pdf)

Hi vols participar?

Parla amb nosaltres: ampa@ampallorers.com

Translate »