Excepcionalitat COVID-19
 • La inscripció pel curs 2021/2022 només es podrà fer via transferència o per domiciliació. Un cop feta, s’ha d’enviar el full d’inscripció omplert i, si cal, el comprovant  de la transferència a tresoreria@ampallorers.com
 • Els socis/sòcies que tinguin la quota domiciliada o hagin fet el ingrés poden verificar en aquesta llista si tot està correcte.
 • Dates importants:
  • 10 octubre: últim dia per a domiciliar la quota.
  • 1-5 novembre:  es procedirà a fer el càrrec al compte de les domiciliacions.
  • ‼️‼️ 15 novembre: últim día per a fer ingrés i obtenir matrícula gratuïta a les activitats extraescolars.

QUÈ CAL FER PER FER-SE SÒCIA DE L’AMPA?

  1. Omplir el full d’inscripció adjunt
   Caldrà retornar-lo omplert i signat juntament amb la còpia del comprovant d’ingrés o transferència al despatx o a la bústia de l’AMPA
  2. Satisfer la quota anual:
Primer fill/a 30 €
Segon fill/a 20 €
Tercer fill/a (sempre que la resta de germans/es segueixin a l’escola)   0 €

Formes de pagament:

  • Ingrés al compte AMPA – Banc de Sabadell ES66 0081 0142 7100 0135 0641 > Cal lliurar el comprovant de l’ingrés a tresoreria@ampallorers.com
  • Omplir les dades de domiciliació del full d’inscripció
  1. Enviar full d’inscripció omplert i signat juntament amb la còpia del comprovant d’ingrés o transferència si s’escau a tresoreria@ampallorers.com
Translate »